Nadační fond Kometa | Pro žadatele
18053
page-template-default,page,page-id-18053,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Pro žadatele

Věnujeme se klientům s diagnózou (či podezřením na) PAS žijícím na území Jihomoravského kraje.

 

Veškerá naše činnost směřuje k podpoře výchovy a vzdělávání dětí.

Námi poskytované služby probíhají v chráněném prostředí a jsou uzpůsobené specifickým potřebám dětí s autismem

Naši zaměstnanci, ale i dobrovolníci, asistenti, terapeuti či trenéři jsou řádně proškoleni pro práci s osobami s PAS.

Nabízíme Vám vstřícné a přátelské prostředí, které respektuje individualitu jedince.

 

V případě zájmu o využití jakékoli z níže uvedených služeb kontaktujte prosím Ivanu Drobiszovou (tel:+420 603 581 897 e-mail: i.drobiszova@nfkometa.cz)

 

KONZULTACE

Na základě dlouholetých zkušeností s prací s dětmi s poruchou autistického spektra Vám nabízíme konzultace v sociální i speciálně pedagogické oblasti, doporučení odborníků pro práci s osobami s poruchou autistického spektra či ostatních organizací podporujících osoby s autismem.

 

PŘÍSPĚVKY

PŘÍSPĚVEK NA POMŮCKY/SLUŽBY 

Příspěvek je klientovi nabídnut zejména na financování pomůcek, literatury, terapií, externích volnočasových aktivit, pobytů a dalších služeb, činností a předmětů spojených s podporou výchovy a vzdělávání osoby s autismem.

Po schválení příspěvku bude s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na základě té bude klientovi zakoupen či proplacen dohodnutý předmět/služba. K proplaceným předmětům/službám budou dodávány dodatky se specifikací příspěvku a s přehledem finančního čerpání.

Klient má nárok žádat o jeden příspěvek pro jednu osobu, který může čerpat průběžně.

 

PŘÍSPĚVEK NA REPASOVANOU TECHNIKOU

Příspěvek je klientovi nabídnut na financování repasované techniky poskytované firmou Tera.cz (www.tera.cz). Jedná se zejména o notebooky, počítače, tablety, telefony a další elektroniku. Příspěvek je určen na podporou výchovy a vzdělávání dítěte s autismem.

Po schválení příspěvku bude s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na základě té bude klientovi zakoupen dohodnutý produkt.

Klient má nárok žádat o jeden příspěvek na jedno dítě, který může čerpat jednorázově.

 

PŘÍSPĚVEK NA OSOBNÍ ASISTENCI 

Příspěvek je klientovi nabídnut na financování 300 hodin osobní asistence. Osobní asistent vykonává zejména činnosti spojené s podporou výchovy a vzdělávání osoby s autismem. Jedná se například o doučování, nácviky sebeobsluhy, nácviky sociálních dovedností, doprovázení dítěte, asistence na táborech či jiných pobytech atd. 

Příspěvek je určen klientům ve špatné finanční a sociální situaci. V případě schválení příspěvku bude s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na základě té bude klientovi služba osobní asistence hrazena. Smlouva se neváže na jednoho asistenta, ale na počet odpracovaných hodin.

Klientovi nabízíme možnost hledání i zaškolení asistenta, se kterým následně uzavřeme Dohodu o provedení práce. Pomoc s hledáním i zaškolením asistenta nabízíme i těm klientům, kterým nebude příspěvek na osobní asistenci schválen.

Klient má nárok žádat o jeden příspěvek pro jednu osobu, který může čerpat průběžně. Pro podání žádosti o příspěvek je nutné vyplnit Čestné prohlášení o výši příjmů a výdajů žadatele.

 

EXTERNÍ SLUŽBY

HIPOREHABILITACE EPONA

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěv ve středisku HIPOREHABILITACE EPONA (www.hipoterapie.cz) Brno v Hostěnicích u Brna v jezdeckém areálu U Čapků.

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní CNS. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince, a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální.

Pokud máte zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

 

HIPOREHABILITACE BRNO

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěv terapie HIPOREHABILITACE BRNO (www.hiporehabilitacebrno.cz) na ranči ve Zlobicích u Kuřimi.

Hiporehabilitace představuje veškerá odvětví rehabilitace, kde se setkává člověk a kůň. Dělí se na čtyři základní odvětví: hipoterapie, aktivity s využitím koní, psychoterapie pomocí koní a parajezdectví. Hiporehabilitace Brno se věnuje všem těmto odvětvím. Terapie probíhá pod vedením paní Dospíšilové na ranči ve Zlobicích u Kuřimi. Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví a je určena pro jedno dítě s PAS, přičemž jedna terapeutická jednotka trvá 20 minut a je určena dětem do 45 kg. Je vhodná pro pacienty již od 2 měsíců, není omezena věkem, pouze hmotností jezdce. Terapie je velmi účinná u pacientů postiženými dětskou mozkovou obrnou, svalovou atrofií, hypotonií, autismem, Downovým syndromem, ADHD, opožděným vývojem a dalšími poruchami tělesnými i psychickými.

Pokud máte zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

 

KOUZELEN

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěv centra multismyslového centra/snoezelenu KOUZELEN, z.s. (www.kouzelen.cz) v Kuřimi. Centrum je zaměřené na děti s PAS, ADD, ADHD a SPU.

Kouzelen, z.s. poskytuje terapii a poradenství v oblasti smyslové stimulace a také reedukaci dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Je přístupné všem, a především dětem s PAS, ADD, ADHD a PCHaE. Je významným pomocníkem v péči o děti s využitím multismyslového přístupu.

Pokud máte zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

 

STUDIO ILONY HRBÁČKOVÉ

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěvy Studia Ilony Hrbáčkové (www.seminarehrbackova.cz) ve Slavkově. Multismyslové studio s bohatě vybavenými místnostmi nabízí vzdělávací programy pro rodiče a děti, pro školy a školky, diagnostiku poruch učení pomocí moderních smyslových pomůcek a také místnost čistě pro uvolnění a relaxaci.

Multisenzorická místnost nabízí vestibulární a proprioreceptivní smyslové podněty, které malým klientům chybějí nejvíce. Poruchy senzorické integrace se promítají do každodenního fungování a senzorická integrace pomáhá dětem vyrovnat deficity ve smyslovém vnímání, které se mohou projevovat zvýšenou citlivostí na zvuky, pachy či zrakové podněty a ovlivňují psychomotorický vývoj.

Terapie v místnosti Snoezelen přispívá k uvolnění, snížení agresivity, rozvoji pozornosti, komunikace, ostatní kognice a hybnosti. Významně podporuje zapojování všech smyslů v rozmanitých volitelných prostředích

Pokud máte zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

 

VERHEUL NEUROSENZORICKÉ CENTRUM

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady návštěvy Verheul neurosenzorického centra (www.verheul-centre.com) v Ostravě, které se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž základem je neurosenzorický světový koncept Snoezelen-MSE.

Jedná se o JEDINÉ NEUROSENZORICKÉ CENTRUM na území České a Slovenské republiky, které je provozováno pod vedením mezinárodní lektorky Snoezelen-MSE a se záštitou zakladatele Snoezelen-MSE konceptu Ada Verheula.

VERHEUL centre je řešením pro všechny lidi s různě závažným kombinovaným postižením. Děti s DMO, autismem, smyslovými vadami, poruchami chování se specifickými poruchami učení, seberegulací i agresivitou. Děti se sníženou schopností koncentrace, motivace či nedostatek volních vlastností extrémně sníženou reaktivitou apod.

Pokud máte zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

 

ONLINE PORADENSTVÍ KATARÍNA KRAHULOVÁ

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady online konzultace s Mgr. Katarínou Krahulovou, Ph.D., (www.krahulovakatarina.blogspot.com) lektorkou, pedagogem, terapeutkou, koučkou, a hlavně mámou Františka, dítěte s poruchou autistického spektra.

Katarína při své práci vychází ze své dvanáctileté konzultační praxe, zejména pedagogogické a psychologické, z práce s pedagogy, řediteli škol, studenty VOŠ a VŠ, ale také rodiči. Pracuje formou facilitace a rozhovoru, čerpá zejména z pozitivní, behaviorální a gestalt psychologie.

Vzhledem k praxi sociálního pracovníka a pedagoga spolupracuje také s rodinami v oblasti péče o dítě a vzdělávání a sama jako matka dítěte se speciálními potřebami sdílí své zkušenosti s dalšími rodiči.

Pokud máte zájem o pravidelné terapie, Nadační fond KOMETA umožňuje finanční podporu hrazenou z Nadačního příspěvku na pomůcky/služby.

 

OSTATNÍ AKCE

AKCE PRO DĚTI

Každý rok v dubnu (2. duben – Světový den zvýšení povědomí o autismu) pořádáme mnoho akcí, jejichž cílem je podpora osob s autismem. V rámci projektu Kometa svítí modře, pořádáme například dětský den pro registrované děti s autismem a jejich rodiny.

 

AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST

V rámci celého roku organizujeme setkávání rodičů dětí s autismem s odborníky, kteří se věnují problematice autismu a předávají rodičům cenné informace. Setkávání se zaměřují na konkrétní témata, jako je např. komunikace, motivace dětí, práce s rituály, atd. Společně řešíme také další aktuální témata, která každodenní život s dětmi a dospívajícími přináší.

Pro rodiče, ale i odbornou a laickou veřejnost připravujeme odborné přednášky na aktuální témata, přičemž oslovujeme odborníky, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují. Například emoce, motivace, sourozenci dětí s autismem, ABA terapie…

 

V případě zájmu o využití jakékoli z níže uvedených služeb kontaktujte prosím Ivanu Drobiszovou (tel:+420 603 581 897, e-mail: i.drobiszova@nfkometa.cz)