Nadační fond Kometa | Pro žadatele
18053
page-template-default,page,page-id-18053,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Pro žadatele

Věnujeme se klientům s diagnózou (či podezřením na) PAS žijícím na území Jihomoravského kraje.

 

Veškerá naše činnost směřuje k podpoře výchovy a vzdělávání dětí.

Námi poskytované služby probíhají v chráněném prostředí a jsou uzpůsobené specifickým potřebám dětí s autismem.

Naši zaměstnanci, terapeuti, asistenti, ale i trenéři a dobrovolníci jsou řádně proškoleni pro práci s osobami s PAS.

Nabízíme Vám vstřícné a přátelské prostředí, které respektuje individualitu jedince.

 

V případě zájmu o využití jakékoli z níže uvedených služeb kontaktujte prosím Ivanu Drobiszovou (tel:+420 603 581 897 e-mail: i.drobiszova@nfkometa.cz)

 

KONZULTACE

Na základě dlouholetých zkušeností s prací s dětmi s poruchou autistického spektra Vám nabízíme konzultace v sociální i speciálně pedagogické oblasti, doporučení odborníků pro práci s osobami s poruchou autistického spektra či ostatních organizací podporujících osoby s autismem.

 

TERAPIE A DALŠÍ AKTIVITY

 

V rámci spolupráce se spolkem Modrá pomáhá, z.s. nabízíme klientům řadu aktivit či terapií s různým zaměřením:

  • Arte aktivity
  • Canisterapie
  • Muzikohrátky
  • JáSám – jásám, co všechno zvládám já sám!
  • Pohybový kroužek
  • Plavání
  • Bruslení
  • Lezecký kroužek

Více o těchto aktivitách/terapiích se dočtete zde: https://modrapomaha.cz/nabidka-sluzeb/

 

PŘÍSPĚVKY

PŘÍSPĚVEK NA OSOBNÍ ASISTENCI 

Příspěvek je klientovi nabídnut na financování 300 hodin osobní asistence. Osobní asistent vykonává zejména činnosti spojené s podporou výchovy a vzdělávání osoby s autismem. Jedná se například o doučování, nácviky sebeobsluhy, nácviky sociálních dovedností, doprovázení dítěte, asistence na táborech či jiných pobytech atd. 

Příspěvek je určen klientům ve špatné finanční a sociální situaci. V případě schválení příspěvku bude s klientem uzavřena Smlouva o poskytnutí Nadačního příspěvku. Na základě té bude klientovi služba osobní asistence hrazena. Smlouva se neváže na jednoho asistenta, ale na počet odpracovaných hodin.

Klientovi nabízíme možnost hledání i zaškolení asistenta, se kterým následně uzavřeme Dohodu o provedení práce. Pomoc s hledáním i zaškolením asistenta nabízíme i těm klientům, kterým nebude příspěvek na osobní asistenci schválen.

Klient má nárok žádat o jeden příspěvek pro jednu osobu, který může čerpat průběžně. Pro podání žádosti o příspěvek je nutné vyplnit Čestné prohlášení o výši příjmů a výdajů žadatele.

 

EXTERNÍ SLUŽBY

HIPOREHABILITACE EPONA

Nabízíme příspěvek ve formě úhrady úvodní návštěvy ve středisku HIPOREHABILITACE EPONA (www.hipoterapie.cz) Brno v Hostěnicích u Brna v jezdeckém areálu U Čapků.

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní CNS. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince, a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální.

 

 

HIPOREHABILITACE BRNO

Nabízíme příspěvek ve formě úhrady úvodní návštěvy ve středisku HIPOREHABILITACE BRNO (www.hiporehabilitacebrno.cz) na ranči ve Zlobicích u Kuřimi.

Hiporehabilitace představuje veškerá odvětví rehabilitace, kde se setkává člověk a kůň. Dělí se na čtyři základní odvětví: hipoterapie, aktivity s využitím koní, psychoterapie pomocí koní a parajezdectví. Hiporehabilitace Brno se věnuje všem těmto odvětvím. Terapie probíhá pod vedením paní Dospíšilové na ranči ve Zlobicích u Kuřimi. Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví a je určena pro jedno dítě s PAS, přičemž jedna terapeutická jednotka trvá 20 minut a je určena dětem do 45 kg. Je vhodná pro pacienty již od 2 měsíců, není omezena věkem, pouze hmotností jezdce. Terapie je velmi účinná u pacientů postiženými dětskou mozkovou obrnou, svalovou atrofií, hypotonií, autismem, Downovým syndromem, ADHD, opožděným vývojem a dalšími poruchami tělesnými i psychickými.

 

 

KOUZELEN

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1 200,- ve formě úhrady úvodní návštěvy multismyslového centra/snoezelenu KOUZELEN, z.s. (www.kouzelen.cz) v Kuřimi. Centrum je zaměřené na děti s PAS, ADD, ADHD a SPU.

Kouzelen, z.s. poskytuje terapii a poradenství v oblasti smyslové stimulace a také reedukaci dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Je přístupné všem, a především dětem s PAS, ADD, ADHD a PCHaE. Je významným pomocníkem v péči o děti s využitím multismyslového přístupu.

 

 

VERHEUL NEUROSENZORICKÉ CENTRUM

Nabízíme jednorázový příspěvek v hodnotě 1000,- ve formě úhrady úvodní návštěvy Verheul neurosenzorického centra (www.verheul-centre.com) v Ostravě, které se zabývá koherentní rehabilitací, jejímž základem je neurosenzorický světový koncept Snoezelen-MSE.

Jedná se o JEDINÉ NEUROSENZORICKÉ CENTRUM na území České a Slovenské republiky, které je provozováno pod vedením mezinárodní lektorky Snoezelen-MSE a se záštitou zakladatele Snoezelen-MSE konceptu Ada Verheula.

VERHEUL centre je řešením pro všechny lidi s různě závažným kombinovaným postižením. Děti s DMO, autismem, smyslovými vadami, poruchami chování se specifickými poruchami učení, seberegulací i agresivitou. Děti se sníženou schopností koncentrace, motivace či nedostatek volních vlastností extrémně sníženou reaktivitou apod.

 

OSTATNÍ AKCE

AKCE PRO DĚTI

Každý rok v měsící dubnu (2. duben – Světový den porozumění autismu) pořádáme se spolkem Modrá pomáhá, z.s.  Modré dopoledne, kterého se pravidelně účastní několik desítek rodin, které postihla tato diagnóza.

O letních prázdninách realizujeme s Modrá pomáhá, z.s. příměstské tábory. Jejich náplní je zajištění plnohodnotného zábavného programu pro děti s autismem. Tábory realizujeme ve dvou termínech, dle věku dětí po dobu pěti pracovních dní (pondělí až pátek). Děti procházejí tematickým celkem, rozděleným do strukturovaných aktivit. Zábavnou formou tak mají možnost rozvíjet své psychické a fyzické dovednosti.

 

 

AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST

V rámci celého roku organizujeme přednášky a semináře, které se věnují problematice autismu a předávají rodičům cenné informace. Setkávání se zaměřují na konkrétní náměty, jako je např. komunikace, motivace dětí, práce s rituály, atd. Společně řešíme také další aktuální témata, která každodenní život s dětmi a dospívajícími přináší.

Dále  klientům nabízíme víkendové pobyty, které pořádáme pro rodiny s dětmi s autismem ve spolupráci s Modrá pomáhá, z.s.. Tyto pobyty jsou koncipovány jako zábavně – vzdělávací. Dětem jsou po celou dobu k dispozici vyškolení asistenti a rodiče si tak mohou na chvíli odpočinout od náročné péče.

 

 

 

V případě zájmu o využití jakékoli z výše uvedených služeb kontaktujte prosím Ivanu Drobiszovou (tel:+420 603 581 897, e-mail: i.drobiszova@nfkometa.cz)